Privacy verklaring

Privacy verklaring

Privacybeleid Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen

Sinds 25 mei 2018 gelden in alle EU-landen dezelfde regels voor de verwerking, opslag en bescherming van persoonsgegevens. Ook de Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen (SVMKW) moet aan deze regels voldoen. Met persoonsgegevens worden zowel bedoeld gegevens die iets zeggen over een bepaald persoon (naam, adres, leeftijd), als gegevens die naar een persoon verwijzen (e-mailadres, foto’s, video’s). Een organisatie die over persoonsgegevens beschikt, is verplicht daar zorgvuldig mee om te gaan.

Dat geldt ook voor de SVMKW , omdat die beschikt over persoonsgegevens van mensen waarmee zij op de een of andere manier is verbonden: gegevens van bestuursleden/adviseur, leden SVMKW, vrijwilligers, alsmede contactpersonen bij Gemeente Wijchen en Museum Kasteel Wijchen. En (toe-) leveranciers

Algemene persoonsgegevens

SVMKW beschikt echter niet over erg ‘gevoelige’ gegevens. Daarbij gaat het om: naam, e-mail adres, woonadres en soms ook nog telefoonnummer. SVMKW beschikt over deze algemene persoonsgegevens, omdat ze zonder feitelijk niet zou kunnen functioneren. Via die gegevens wordt contact onderhouden met de mensen die voor het functioneren van de stichting van belang zijn. Om de Vrienden op de hoogte te houden van de activiteiten, als nieuwsbrieven en publicaties van de Vereniging, worden persoonsgegevens vastgelegd. Voor de betaling van het lidmaatschap wordt om automatische incasso aan de Vrienden gevraagd waarbij het bankrekeningnummer verstrekt wordt. Desgewenst kunnen Vrienden i.p.v. automatische incasso kiezen voor het jaarlijks ontvangen van een factuur per post.

Cookies

Website Stichting Vrienden Museum Kasteel Wijchen: www.vriendenmuseumkasteelwijchen.nl. Op onze website werken wij niet met cookies.

Foto’s op de website.

Op de website worden alleen foto’s van een menigte geplaatst waarbij individuen niet duidelijk herkenbaar zijn, tenzij deze persoonlijk toestemming hebben gegeven voor plaatsing op de website.

Gegevens inzien of wijzigen

Gegeven het beperkte aantal en het weinig ‘gevoelige’ karakter van de bijgehouden persoonsgegevens, heeft SVMKW er bewust van afgezien om een centrale gegevensbeheerder aan te stellen. Wel kan iedere persoon waarvan SVMKW gegevens bijhoudt, desgewenst inzien welke gegevens over hem/haar worden bijgehouden (‘recht van inzage’). Ook kan iemand in zijn/haar gegevens iets wijzigen of kan men verzoeken bepaalde gegevens te verwijderen. Daartoe kan men contact opnemen met de secretaris van het stichtingsbestuur:  vriendenmuseumkasteelwijchen@gmail.com.

Veiligheid

Ondanks de beperkte ‘gevoeligheid’ van de bijgehouden persoonsgegevens heeft SVMKW waarborgen ingebouwd om te voorkomen dat die gegevens in ‘vreemde’ handen vallen. In e-mailcontacten van SVMKW met derden wordt om die reden waar nodig gebruik gemaakt van een bcc-distributielijst, opdat niemand de betrokken e-mailadressen kan zien.